О предприятии | Каталог продукции | Каталог продукции PDF | Контакты | Карта сайта | Интернет-магазин  

Главное меню

Поиск по сайту
Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров 2012 года

П Р О Т О К О Л
про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів
ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ"


Дата проведення загальних загальних зборів: 28 березня 2012 року.
Дата складання протоколу про підсумки голосування: 28 березня 2012 року.
Перелік питань, рішення за якими були прийняті Загальними зборами акціонерів (порядок
денний):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за
2011 рік та основні напрямки діяльності на 2012 рік. Прийняття рішення за результатами
розгляду звіту Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства
за 2011 рік.
4. Звіт Наглядової ради за 2011 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту
Наглядової ради за 2011 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків
Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011
рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
Прийняття рішення про виплату дивідендів і затвердження розміру річних дивідендів.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значного правочину між ПАТ
«ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» та ТОВ «Полтавський алмазний
інструмент» (м. Бєлгород, РФ).
9. Прийняття рішення про поділ єдиного майнового комплексу на окремі самостійні
об’єкти (окремі одиниці), з метою присвоєння окремих адрес.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання особи уповноваженої Товариством підписувати договори з членами
Наглядової ради та Ревізійної комісії.
15. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду товариства.


По першому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
Обрати лічильну комісію в наступному складі:
Голова лічильної комісії: Черновол Наталія Миколаївна
Члени лічильної комісії
Ануфрієнко Ірина Миколаївна
Безпалько Аліна Олександрівна
Крещенко Леонід Федотович
Пугасєй Роман Вікторович
Роман Тетяна Григорівна

 Стоножко Сергій Володимирович
Суріна Наталія Миколаївна
Фролов Сергій Анатолійович
Шейко Ігор Олександрович


Голосування проводилося бюлетенем №1
Голосували:
"За" - 21 акціонер, який в сукупності володіє 7 977 299 голосами, що
становить 99,0691% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Проти" - немає
"Утримались" - немає
Недійсних бюлетенів - 1, в якому 74 962 голоси, що становить 0,9309%
голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Не проголосували - немає


По другому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
1. Затвердити наступний регламент зборів: виступи, пропозиції, довідки до 10 хвилин по
кожному питанню. Кожен індивідуальний виступ, пропозиція, довідка не більше 5 хвилин.
Перерву провести по мірі необхідності.
2. Затвердити наступний порядок проведення зборів:
Обрати редакційну комісію у наступному складі: Ставенко Світлана Вікторівна, Пирлик
Юлія Михайлівна.
За проханням акціонерів, які не володіють українською мовою, проводити збори
російською мовою.


Голосування проводилося бюлетенем №2
Голосували:
"За" - 20 акціонерів, які в сукупності володіють 7 977 151 голосом, що
становить 99,0672% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Проти" - 1 акціонер, який в сукупності володіє 148 голосами, що становить
0,0018% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Утримались" - немає
Недійсних бюлетенів - 1, в якому 74 962 голоси, що становить 0,9309%
голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Не проголосували - немає


По третьому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
Затвердити Звіт Директора ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» про
фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності
Товариства на 2012 рік.


Голосування проводилося бюлетенем №3 
Голосували:
"За" - 21 акціонер, який в сукупності володіє 7 977 299 голосами, що
становить 99,0691% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Проти" - немає
"Утримались" - немає
Недійсних бюлетенів - 1, в якому 74 962 голоси, що становить 0,9309%
голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Не проголосували - немає


По четвертому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
Затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік


Голосування проводилося бюлетенем №4

Голосували:
"За" - 22 акціонери, які в сукупності володіють 8 052 261 голосом, що
становить 100,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Проти" - немає
"Утримались" - немає
Недійсних бюлетенів - немає
Не проголосували - немає


По п'ятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2011 рік.


Голосування проводилося бюлетенем №5
Голосували:
"За" - 22 акціонери, які в сукупності володіють 8 052 261 голосом, що
становить 100,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Проти" - немає
"Утримались" - немає
Недійсних бюлетенів - немає
Не проголосували - немає


По шостому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2011 рік.

Голосування проводилося бюлетенем №6
Голосували:
"За" - 21 акціонер, який в сукупності володіє 8 052 113 голосами, що
становить 99,9982% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Проти" - 1 акціонер, який в сукупності володіє 148 голосами, що становить
0,0018% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Утримались" - немає
Недійсних бюлетенів - немає
Не проголосували - немає


По сьомому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
1. Відшкодувати власникам акцій Товариства збитки пов'язані зі зміною статутного
капіталу 29.11.2010 року (повернути частково інвестиції) і затвердити:
- Суму збитків у розмірі 1 424 557,50 грн., що складає збиток на одну акцію в розмірі
0,17 грн.
- Форму відшкодування збитків (повернення інвестиції) - грошові кошти.
- Дата початку відшкодування збитків (повернення інвестиції) - 15.05.2012 року.
- Термін відшкодування збитків (повернення інвестиції) - з 15.05.2012 по 28.09.2012 року.
- Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання відшкодування збитків
(повернення інвестиції) - 28.03. 2012 року.
- Порядок відшкодування збитків:
1. Акціонерам - фізичним особам відшкодування збитків (повернення інвестиції) здійснюється
за місцем знаходження Товариства, поштовими переказами або безготівковим
перерахуванням на поточний рахунок у банку. При перерахуванні поштовим переказом -
витрати по поштових переказах за рахунок отримувача, а при безготівковому перерахуванні
комісія банку отримувача за рахунок отримувача.
2. Акціонерам - юридичним особам резидентам відшкодування збитків (повернення інвестиції)
здійснюється безготівковим перерахуванням на поточний рахунок у банку.
3. Акціонерам - юридичним особам нерезидентам відшкодування збитків (повернення
інвестиції) здійснюється безготівковим перерахуванням на поточний рахунок у банку
за курсом НБУ встановленим на дату перерахування.
2. Директору ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» здійснити
повідомлення осіб, які мають право на отримання відшкодування збитків, про дату, розмір,
порядок і строк відшкодування, шляхом письмових повідомлень з одночасним розміщенням
зазначеної інформації на веб-сайті Товариства у мережі Інтернет.
3. Доручити директору ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ»
здійснити всі необхідні дії для відшкодування власникам акцій збитків пов'язаних із зміною
статутного капіталу (повернення інвестиції) в тому числі, але не обмежуючись, укласти
необхідні договори.
4. Дивіденди за підсумками роботи Товариства в 2011 році не виплачувати.


Голосування проводилося бюлетенем №7
Голосували:
"За" - 18 акціонерів, які в сукупності володіють 8 050 996 голосами, що
становить 99,9843% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Проти" - 2 акціонери, які в сукупності володіють 160 голосами, що
становить 0,0020% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Утримались" - 2 акціонери, які в сукупності володіють 1 105 голосами, що
становить 0,0137% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Недійсних бюлетенів - немає
Не проголосували - немає


По восьмому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
Схвалити значний правочин (ряд правочинів) між ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ
ІНСТРУМЕНТ» та ТОВ «Полтавський алмазний інструмент» (м. Бєлгород, РФ) по поставці
продукції на сукупну суму, яка не перевищує 5 млн. доларів США (за офіційним курсом
НБУ на день кожної поставки) терміном не більше одного року (до проведення чергових
зборів акціонерів)


Голосування проводилося бюлетенем №8
Голосували:
"За" - 19 акціонерів, які в сукупності володіють 7 646 020 голосами, що
становить 91,2440% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
"Проти" - 2 акціонери, які в сукупності володіють 236 046 голосами, що
становить 2,8169% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
"Утримались" - немає
Недійсних бюлетенів - 1, в якому 170 195 голосів, що становить 2,0310%
голосів акціонерів від їх загальної кількості.
Не проголосували - немає


По дев'ятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
1. Провести поділ єдиного майнового комплексу, що належить на праві приватної власності
ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» , розташованого за адресою
м.Полтава, вул.Красіна, 71-Б, шляхом виділу з нього будівлі Цех волок, позначеної на
технічному паспорті літерами Г-4-6 та розташованої на земельній ділянці площею 0,4522 га,
кадастровий номер 5310137000:18:007:0152 та будівлі Адміністративно-лабораторний
корпус, позначеної на технічному паспорті літерами С-2 та розташованої на земельній ділянці
площею 0,0899 га, кадастровий номер 5310137000:18:007:0151.
2. Доручити директору ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» Басану
І.Л. вчинити всі необхідні дії, в тому числі , але не обмежуючись, щодо:
- оформлення поділу єдиного майнового комплексу на окремі самостійні об’єкти (окремі
одиниці) ;
- присвоєння окремих адрес нововиділеним об’єктам нерухомості;
- реєстрації нововиділених об’єктів нерухомості згідно вимог чинного законодавства.

Голосування проводилося бюлетенем №9
Голосували:
"За" - 17 акціонерів, які в сукупності володіють 7 644 915 голосами, що
становить 94,9412% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Проти" - 2 акціонери, які в сукупності володіють 236 046 голосами, що
становить 2,9314% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Утримались" - 2 акціонери, які в сукупності володіють 1 105 голосами, що
становить 0,0137% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Недійсних бюлетенів - 1, в якому 170 195 голосів, що становить 2,1136%
голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Не проголосували - немає


По деcятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
Припинити повноваження членів Наглядової ради, обраних на загальних зборах акціонерів 30
березня 2011 року


Голосування проводилося бюлетенем №10
Голосували:
"За" - 20 акціонерів, які в сукупності володіють 7 881 250 голосами, що
становить 97,8762% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Проти" - немає
"Утримались" - немає
Недійсних бюлетенів - 1, в якому 170 195 голосів, що становить 2,1136%
голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Не проголосували - 1 акціонер, який в сукупності володіє 816 голосами, що становить
0,0101% голосів акціонерів, які зареєструвалися.


По одинадцятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
Обрати до складу Наглядової ради Товариства

1.Компанію Rendorz Holdings Limited, зареєстрована у Республіці Кіпр, Нікосія з 24.08.2005
року, ідентифікаційний податковий код 12164623 F, сертифікат інкорпорації № НЕ 164623,
виданий реєстратором компаній, Нікосія, Республіка Кіпр від 24.08.2005 року. Володіє
акціями Товариства у кількості 5 893 235 штук, що складає 70,33% статутного капіталу
Товариства. Письмова заява кандидата є. У письмовій заяві кандидата відсутні відомості щодо
афілійованих осіб. Особа, що внесла пропозицію про даного кандидата: самовисунення.
Інформація про осіб, яких кандидат має намір уповноважувати представляти інтереси в
Наглядовій раді відсутня.

2.Діброву Олександра Олександровича, 1973 року народження. Особа, що внесла 
пропозицію про даного кандидата: самовисунення. Володіє простими іменними акціями
товариства у кількості 2 штук. Закiнчив у 1996 році Київський політехнічний інститут,
спеціальність – прилади точної механіки, кваліфікація – інженер-технолог. Місце роботи:
Корпорація “NCH Advisors, Inc.” на посаді трейдер з цінних паперів. Загальний стаж роботи –
14 років. Місце роботи за останні п’ять років: Корпорація “NCH Advisors, Inc.” трейдер з
цінних паперів. Непогашеної судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади
та/або займатися певною діяльністю. Письмова заява кандидата є. У письмовій заяві кандидата
відсутні відомості щодо афілійованих осіб.

3.Міхаль Віталія Кімовича, 1954 року народження. Особа, що внесла пропозицію про даного
кандидата: 1) товариство з обмеженою відповідальністю “Експоран Стрім” , яке володіє
акціями Товариства у кількості 556 000 штук, що складають 6,63% статутного фонду
Товариства; 2) товариство з обмеженою відповідальністю “МДМ-Інвест-Сістем, яке володіє
акціями Товариства у кількості 877 556 штук, що складають 10,46% статутного фонду
Товариства. Володіє простими іменними акціями товариства у кількості 816 штук. Закінчив
ВВМУРЕ ім. Попова, за спеціальністю радіотехнічні засоби, кваліфікація - військовий інженер
з експлуатації засобів радіозв’язку. Місце роботи: ЗАТ «Орсвіт Груп» на посаді президента.
Загальний стаж роботи 16 років. Місце роботи за останні п’ять років: ЗАТ «Орсвіт Груп» на
посаді президента. Непогашеної судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади
та/або займатися певною діяльністю. Письмова заява кандидата про згоду на обрання є. У
письмовій заяві кандидата відсутні відомості щодо афілійованих осіб.

4.Тейлор Ітан Кім, 1972 року народження. Особа, що внесла пропозицію про даного
кандидата: самовисунення. Володіє простими іменними акціями товариства у кількості 2
штуки. Закiнчив у 1993 році Університет Willamette в м. Салем, штат Орегон, спеціальність -
економіка і російська мова, кваліфікація – не має. Місце роботи: Корпорація “NCH Advisors,
Inc.” на посаді керівника трейдінгового відділу. Загальний стаж роботи – 14 років. Місце
роботи за останні п’ять років: Корпорація “NCH Advisors, Inc.” Керівник трейдингового
відділу. Непогашеної судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або
займатися певною діяльністю. Письмова заява кандидата є. У письмовій заяві кандидата
відсутні відомості щодо афілійованих осіб.

5.Токоліш Джон,1957 року народження. Особа, що внесла пропозицію про даного кандидата:
самовисунення. Володіє простими іменними акціями товариства у кількості 2 штуки. Закінчив
у 1985 році Нью-Йоркський університет, спеціальність – магістр ділового адміністрування ,
кваліфікація – не має. Місце роботи: Корпорація “NCH Advisors, Inc.” на посаді
інвестиційного радника. Загальний стаж роботи – 30 років. Місце роботи за останні п’ять
років: Корпорація “NCH Advisors, Inc.” Інвестиційний радник. Непогашеної судимості не має.
Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Письмова заява
кандидата є. У письмовій заяві кандидата відсутні відомості щодо афілійованих осіб.


Голосування проводилося бюлетенем №11
В результаті голосування голоси розподілились:

Кандидат Голоси

1. Компанія Rendorz Holdings Limited 7 403 771
2. Діброва Олександр Олександрович 7 329 056
3. Міхаль Віталій Кімович 7 333 716
4. Тейлор Ітан Кім 7 339 056
5. Токоліш Джон 8 129 756
Утримались відносно всіх: 1 179 490
Проти всіх кандидатів: 0
Недійсних: 1 542 380
Не проголосували: 4 080


По дванадцятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
Припинити повноваження членів Ревізійної комісії, обраних на загальних зборах акціонерів 30 березня 2011 року.


Голосування проводилося бюлетенем №12
Голосували:
"За" - 22 акціонери, які в сукупності володіють 8 052 261 голосом, що
становить 100,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Проти" - немає
"Утримались" - немає
Недійсних бюлетенів - немає
Не проголосували - немає


По тринадцятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства:


1. Бєлякову Юлію Генадіївну,1966 року народження. Особа, що внесла пропозицію про
даного кандидата: компанія “Rendorz Holdings Limited”, яка володіє акціями Товариства у
кількості 5 893 235 штук, що складають 70,33% статутного фонду Товариства. Акціями
товариства не володіє. Закінчила у 1989 році Київський технологічний інститут харчової
промисловості, спеціальність - економіка і організація промисловості продовольчих товарів,
кваліфікація – інженер-економіст. Місце роботи: Корпорація “NCH Advisors, Inc.” на посаді
фінансовий директор. Загальний стаж роботи – 27 років. Місце роботи за останні п’ять років:
Корпорація “NCH Advisors, Inc.” фінансовий директор. Непогашеної судимості не має.
Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Письмова заява
кандидата про згоду на обрання є. У письмовій заяві кандидата відсутні відомості щодо
афілійованих осіб.

2.Морозову Наталію Миколаївну,1966 року народження. Особа, що внесла пропозицію про
даного кандидата: самовисунення. Володіє простими іменними акціями товариства у кількості
 2 (двох) штук. Закінчила у 1991 році Київський політехнічний інститут, 
спеціальність – автоматизовані системи управління, кваліфікація – інженер. Місце роботи:
Корпорація “NCH Advisors, Inc.” на посаді фахівець з цінних паперів. Загальний стаж роботи –
16 років. Місцероботи за останні п’ять років: Корпорація “NCH Advisors, Inc.” фахівець з
цінних паперів. Непогашеної судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади
та/або займатися певною діяльністю. Письмова заява кандидата є. У письмовій заяві
кандидата відсутні відомості щодо афілійованих осіб.

3. Павленко Валентину Василівну,1957 року народження. Особа, що внесла пропозицію про
даного кандидата: самовисунення. Володіє простими іменними акціями товариства у кількості
272 штуки. Закінчила у 1979 році Сумську філію Харківського політехнічного інституту,
спеціальність - технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти,
кваліфікація - інженер-механік. Місце роботи: ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ
ІНСТРУМЕНТ» на посаді інженера з організації та нормування праці відділу кадрів.
Загальний стаж роботи – 32 роки. Місце роботи за останні п’ять років: ПАТ
«ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» на посаді інженера з організації та
нормування праці відділу кадрів. Непогашеної судимості не має. Відсутня заборона обіймати
певні посади та/або займатися певною діяльністю. Письмова заява кандидата є. У письмовій
заяві кандидата відсутні відомості щодо афілійованих осіб.


Голосування проводилося бюлетенем №13
В результаті голосування голоси розподілились:
Кандидат Голоси
1. Бєлякова Юлія Генадіївна 5 896 052
2. Морозова Наталія Миколаївна 5 896 068
3. Павленко Валентина Василівна 5 896 252
Утримались відносно всіх: 707 694
Проти всіх кандидатів: 0
Недійсних: 5 759 085
Не проголосували: 0


По чотирнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
Уповноважити директора Товариства Басана Ігоря Леонідовича підписати від імені ПАТ
«ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» договори з членами Наглядової ради і
членами Ревізійної комісії.


Голосування проводилося бюлетенем №14
Голосували:
"За" - 21 акціонер, який в сукупності володіє 8 052 254 голосами, що
становить 99,9999% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Проти" - немає
"Утримались" - немає
Недійсних бюлетенів - 1, в якому 7 голосів, що становить 0,0001% голосів
акціонерів, які зареєструвалися.
Не проголосували - немає


По п'ятнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства
“ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ”, виклавши пункт 6.4 Положення в
наступній редакції: “У випадку прийняття рішення членом Наглядової ради про укладення
Договору на платній основі, йому виплачується щомісячна винагорода в розмірі 5000 (п’ять
тисяч) гривень. Крім того, у випадку прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про
виплату дивідендів за результатами роботи Товариства за попередній рік або рішення про
відшкодування збитків акціонерам, пов’язаних із зменшенням статутного капіталу
Товариства, членові Наглядової ради виплачується одноразова премія в розмірі 0,2% від
суми дивідендів або від суми відшкодування збитків”.


Голосування проводилося бюлетенем №15
Голосували:
"За" - 19 акціонерів, які в сукупності володіють 8 051 008 голосами, що
становить 99,9844% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Проти" - 2 акціонери, які в сукупності володіють 964 голосами, що
становить 0,0120% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Утримались" - 1 акціонер, який в сукупності володіє 289 голосами, що становить
0,0036% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Недійсних бюлетенів - немає
Не проголосували - немає


Голова комісії:  Черновол Н. М.
Члени коміcії:   Ануфрієнко І. М.
                        Безпалько А. О.
                        Крещенко Л. Ф.
                        Пугасєй Р. В.
                        Роман Т. Г.
                        Стоножко С. В.
                        Суріна Н. М.
                        Фролов С. А.
                         Шейко І. О.

    


НОВОСТИ

Metalex 2018, Бангкок, Таиланд
ВыставкаАлмазный инструмент для строительства и камнеобработки


Tech Industry 2018, г. Рига, Латвия
Выставка

Каталог продукции
Дизайн: Студия "ДиСк", 2006 © 2006 ЧАО "ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ", Украина, г. Полтава, ул. Циолковского 34