О предприятии | Каталог продукции | Каталог продукции PDF | Контакты | Карта сайта | Интернет-магазин  

Главное меню

Поиск по сайту
Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров 2011 года

  П Р О Т О К О Л
про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів
ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ"
Дата проведення загальних зборів: 30 березня 2011 року.
Дата складання протоколу про підсумки голосування: 30 березня 2011 року.
Перелік питань, рішення за якими були прийняті Загальними зборами акціонерів
(порядок денний):
1 Обрання лічильної комісії
2 Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів
3 Звіт Директора ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» про
фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік та основні напрямки
діяльності на 2011 рік. Затвердження звіту Директора ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ
АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» про фінансово-господарську діяльність Товариства
4 Звіт Наглядової ради за 2010 рік. Затвердження звіту Наглядової ради за 2010 рік.
5 Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2010 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної
комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
6 Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
7 Розподіл прибутку і збитків Товариства, прийняття рішення щодо виплати
дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2010 рік.
8 Прийняття рішення про попереднє схвалення значного правочину між ПАТ
«ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» та ТОВ «Полтавський алмазний
інструмент» (м. Бєлгород, РФ).
9 Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства
10 Припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії Товариства
11 Обрання особи уповноваженої Товариством підписувати договори з членами
Наглядової ради та Ревізійної комісії.


По першому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
Обрати лічильну комісію в наступному складі:
Голова лічильної комісії
Черновол Наталія Миколаївна
Члени лічильної комісії
Ануфрієнко Ірина Миколаївна
Безпалько Аліна Олександрівна
Крещенко Леонід Федотович
Пугасей Роман Вікторович
Роман Тетяна Григорівна
Стоножко Сергій Володимирович
Суріна Наталія Миколаївна
Фролов Сергій Анатолійович
Шейко Ігор Олександрович
Голосування проводилося бюлетенем №1

Голосували:
"За" - 23 акціонери, які в сукупності володіють 7 640 524 голосами,
що становить 98,6683% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Проти" - немає
"Утримались" - немає
Недійсних бюлетенів - 2, в яких 103 121 голос, що становить 1,3317% голосів акціонерів,
які зареєструвалися.
Не проголосували - немає


По другому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
1. Затвердити наступний регламент зборів: виступи, пропозиції, довідки до 10 хвилин
по кожному питанню. Кожен індивідуальний виступ, пропозиція, довідка не більше 5
хвилин. Перерву провести по мірі необхідності.
2.Затвердити наступний порядок проведення зборів:
Обрати редакційну комісію у наступному складі: Ставенко Світлана Вікторівна,
Пирлик Юлія Михайлівна.
За проханням акціонерів, які не володіють українською мовою, проводити збори
російською мовою.
Голосування проводилося бюлетенем №2
Голосували:
"За" - 21 акціонер, який в сукупності володіє 7 639 419 голосами, що
становить 98,6540% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Проти" - 1 акціонер, який в сукупності володіє 816 голосами, що
становить 0,0105% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Утримались" - 1 акціонер, який в сукупності володіє 289 голосами, що
становить 0,0037% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Недійсних бюлетенів - 2, в яких 103 121 голос, що становить 1,3317%
голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Не проголосували - немає


По третьому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
Затвердити Звіт Директора ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» про
фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік та основні напрямки
діяльності Товариства на 2011 рік.
Голосування проводилося бюлетенем №3
Голосували:
"За" - 24 акціонери, які в сукупності володіють 7 743 373 голосами,
що становить 99,9965% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

"Проти" - немає
"Утримались" - немає
Недійсних бюлетенів - 1, в якому 272 голоси, що становить 0,0035% голосів акціонерів,
які зареєструвалися.

Не проголосували - немає


По четвертому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
Затвердити звіт Наглядової ради за 2010 рік
Голосування проводилося бюлетенем №4
Голосували:
"За" - 24 акціонери, які в сукупності володіють 7 743 373 голосами,
що становить 99,9965% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Проти" - немає
"Утримались" - немає
Недійсних бюлетенів - 1, в якому 272 голоси, що становить 0,0035% голосів акціонерів,
які зареєструвалися.
Не проголосували - немає


По п'ятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2010 рік.
Голосування проводилося бюлетенем №5
Голосували:
"За" - 24 акціонери, які в сукупності володіють 7 743 373 голосами,
що становить 99,9965% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Проти" - немає
"Утримались" - немає
Недійсних бюлетенів - 1, в якому 272 голоси, що становить 0,0035% голосів акціонерів,
які зареєструвалися.
Не проголосували - немає


По шостому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2010 рік
Голосування проводилося бюлетенем №6
Голосували:
"За" - 24 акціонери, які в сукупності володіють 7 743 373 голосами,
що становить 99,9965% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Проти" - немає
"Утримались" - немає
Недійсних бюлетенів - 1, в якому 272 голоси, що становить 0,0035% голосів акціонерів,
які зареєструвалися.
Не проголосували - немає

По сьомому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
Розподілити прибуток на максимально можливе погашення заборгованості з кредиту,
фінансування поточних капітальних вкладень та поповнення обігових коштів.
Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік
не нараховувати і не виплачувати .
Голосування проводилося бюлетенем №7
Голосували:
"За" - 16 акціонерів, які в сукупності володіють 7 740 044 голосами,
що становить 99,9535% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Проти" - 7 акціонерів, які в сукупності володіють 2 513 голосами, що
становить 0,0325% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Утримались" - 1 акціонер, який в сукупності володіє 816 голосами, що
становить 0,0105% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Недійсних бюлетенів - 1, в якому 272 голоси, що становить 0,0035% голосів акціонерів,
які зареєструвалися.
Не проголосували - немає


По восьмому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
Схвалити значний правочин (ряд правочинів) між ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ
АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» та ТОВ «Полтавський алмазний інструмент» ( м.
Бєлгород, РФ) по поставці продукції на сукупну суму, яка не перевищує 4
млн. доларів США ( за офіційним курсом НБУ на день кожної поставки) терміном не
більше одного року (до проведення чергових зборів акціонерів)
Голосування проводилося бюлетенем №8
Голосували:
"За" - 24 акціонери, які в сукупності володіють 7 743 373 голосами,
що становить 92,4058% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
"Проти" - немає
"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів - 1, в якому 272 голоси, що становить 0,0032% голосів акціонерів від
їх загальної кількості.
Не проголосували - немає

По дев'ятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
Припинити повноваження членів Наглядової ради обраних на загальних зборах
акціонерів 14 квітня 2010 року
Голосування проводилося бюлетенем №9
Голосували:
"За" - 24 акціонери, які в сукупності володіють 7 743 373 голосами,
що становить 99,9965% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Проти" - немає
"Утримались" - немає
Недійсних бюлетенів -1, в якому 272 голоси, що становить 0,0035% голосів акціонерів,
які зареєструвалися.
Не проголосували - немає


По дев'ятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
Обрати до складу Наглядової ради Товариства
1.Компанію Rendorz Holdings Limited
зареєстрована у Республіці Кіпр з 24.08.2005 року, ідентифікаційний податковий код 12164623 F
2.Діброву Олександра Олександровича
1973 року народження, паспорт серія МЕ № 352934 виданий 20.11.2005,ТУМ
Соломянського РУ ГУМВС України в м. Києві. Закiнчив Київський політехнічний
інститут, кваліфікація – інженер-механік приладів точної механіки. Працював
спеціалістом з цінних паперів в ІК « Олинвест». На даний час працює в Корпорації
“NCH Advisors, Inc.” на посаді трейдер
3.Міхаля Віталія Кімовича
1954 року народження, паспорт серія МК № 987718, виданий 08.10.1998,
Орджонікідзевським РВ ХПУ УМВС України в Харківській області. Закінчив
ВВМУРЕ ім. Попова,за спеціальністю радіотехнічні засоби, кваліфікація-військовий
інженер з експлуатації засобів радіозв’язку. Працював директором ЗАО «Орими
Свит». На даний час працює в ЗАТ «Орсвіт Груп» на посаді президента.
4.Тейлора Ітан Кім
1972 року народження, паспорт №434748360 виданий 03.10.2007, Державним
департаментом Сполучених Штатів Америки. Закiнчив Університет Willamette в м.
Салем, штат Орегон, спеціальність Економіка і російська мова. А також SFA
(дипломований фінансовий аналітик).Був асистентом компанії Price Waterhouse. На
даний час працює в Корпорації “NCH Advisors, Inc.” на посаді керівник трейдингового
відділу.
5.Токоліша Джона
1957 року народження, паспорт серії Р №710092567 виданий 13.08.2002,
Національним паспортним центром Сполучених Штатів Америки. Закінчив Нью-
Йоркський університет , спеціальність –магістр ділового адміністрування. Працював
менеджером в компанії Бейн енд Компани. На даний час працює в Корпорації “NCH
Advisors, Inc.” на посаді інвестиційного радника.
Голосування проводилося бюлетенем №10 (кумулятивне голосування)

В результаті голосування голоси розподілились між кандидатами наступним чином:

1. Токоліш Джон 7 824 576 голосів
2. Міхаль Віталій Кімович 7 541 195 голосів
3. Компанія Rendorz Holdings Limited 7 529 961 голосів
4. Діброва Олександр Олександрович 7 479 899 голосів
5. Тейлор Ітан Кім 7 479 159 голосів
"Проти всіх кандидатів" - 1 акціонер, якому належить 1445 голосів для
кумулятивного голосування
"Утримались відносно всіх кандидатів" - немає
Недійсних бюлетенів - 6, в яких 861 990 голосів для кумулятивного голосування
Не проголосували - немає


По десятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
Припинити повноваження членів Ревізійної комісії обраних на загальних зборах
акціонерів 14 квітня 2010 року
Голосування проводилося бюлетенем №11
Голосували:
"За" - 24 акціонери, які в сукупності володіють 7 743 373 голосами,
що становить 99,9965% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Проти" - немає
"Утримались" - немає
Недійсних бюлетенів - 1, в якому 272 голоси, що становить 0,0035% голосів акціонерів,
які зареєструвалися.
Не проголосували - немає


По десятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства
1.Бєлякову Юлію Геннадіївну
1966 року народження, паспорт серія СН № 212103 виданий 17.05.1996, Радянським РУ
ГУМВС України в м. Києві. Закінчила Київський технологічний інститут харчової
промисловості, спеціальність економіка і організація промисловості продовольчих товарів ,
кваліфікація – інженер-економіст.Працювала головним бухгалтером на АТЗТ "GROVEWAY
LIMITED KIEV". На даний час працює в Корпорації “NCH Advisors, Inc.” на посаді фінансовий Директор.
2.Морозову Наталію Миколаївну
1966 року народження, паспорт серія СО № 914554 виданий 02.07.2002, Шевченківським РУ ГУМВС України в м. Києві. Закінчила Київський політехнічний інститут, спеціальність – автоматизовані системи управління. Працювала інженером-системотехніком у Київському виробничому об’єднанні ім. Артема. На даний час працює в Корпорації “NCH Advisors, Inc.” на посаді фахівець з цінних паперів.
3.Павленко Валентину Василівну
1957 року народження, паспорт серія КН № 734925, виданий 27.10.1998, Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області. Закінчила Сумський філіал Харківського
політехнічного інституту, спеціальність технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти, кваліфікація інженер-механік. Працювала інженером з організації та нормування праці ВАТ «Полтавський алмазний завод». На даний час працює в ПАТ
ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» на посаді інженера з організації та
нормування праці відділу кадрів.

Голосування проводилося бюлетенем №12 (кумулятивне голосування)
В результаті голосування голоси розподілились між кандидатами наступним чином:
1. Павленко Валентина Василівна 8 351 056 голосів
2. Бєлякова Юлія Геннадіївна 7 441 486 голосів
3. Морозова Наталія Миколаївна 7 434 976 голосів

"Проти всіх кандидатів" - немає
"Утримались відносно всіх кандидатів" - немає
Недійсних бюлетенів - 4, в яких 3 417 голосів для кумулятивного голосування
Не проголосували - немає

По одинадцятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:
Уповноважити директора Товариства Басана Ігоря Леонідовича підписати від імені
ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» договори з членами Наглядової
ради і членами Ревізійної комісії.
Голосування проводилося бюлетенем №13
Голосували:
"За" - 24 акціонери, які в сукупності володіють 7 743 373 голосами,
що становить 99,9965% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
"Проти" - немає
"Утримались" - немає
Недійсних бюлетенів -1, в якому 272 голоси, що становить 0,0035% голосів акціонерів,
які зареєструвалися.
Не проголосували - немає
Голова комісії _______________ Черновол Н. М.
Члени коміcії _______________ Ануфрієнко І. М.
________________ Безпалько А. О.
________________ Крещенко Л.Ф.
________________ Пугасей Р. В.
________________ Роман Т. Г.
________________ Стоножко С. В.
________________ Суріна Н. М.
________________ Фролов С. А.
________________ Шейко І. О.


НОВОСТИ

Metalex 2018, Бангкок, Таиланд
ВыставкаАлмазный инструмент для строительства и камнеобработки


Tech Industry 2018, г. Рига, Латвия
Выставка

Каталог продукции
Дизайн: Студия "ДиСк", 2006 © 2006 ЧАО "ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ", Украина, г. Полтава, ул. Циолковского 34