О предприятии | Каталог продукции | Каталог продукции PDF | Контакты | Карта сайта | Интернет-магазин  

Главное меню

Поиск по сайту
Протокол общего собрания за 2012 год, часть 1

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ”
 
П Р О Т О К О Л   №8
Загальних зборів акціонерів
ПАТ “ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ”
( протокол українською та російською мовами)
 
28 березня 2012 року                                                                                       м. Полтава
 
Дата проведення : 28 березня 2012 року                                                                                      
Місце проведення : м. Полтава, вул. Красіна, 71-Б, актовий зал
ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ»
Час проведення: 1100.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
22 березня 2012 року                                                                                      
Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах:   885.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які включені до реєстру власників цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах:   8 379 750.
Загальна кількість акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 22.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:  8 052 261.
Кворум загальних зборів: 96,0919 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.
Відповідно до діючого законодавства, кворум для проведення зборів досягнутий, загальні збори є правомочними.
Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах на 2-х аркушах додається. Додаток № 1.
Протокол реєстраційної комісії на 1-му аркуші додається. Додаток № 2.
Голова Загальних зборів акціонерів – Басан Ігор Леонідович.
Секретар Загальних зборів акціонерів – Дорошенко Валентин Володимирович.
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ  ЗБОРІВ
1.                   Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2.                   Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.
3.                   Звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності на 2012 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік.
4.                   Звіт Наглядової ради за 2011 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2011 рік.
5.                   Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
6.                   Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
7.                   Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про виплату дивідендів і затвердження розміру річних дивідендів.
8.                   Прийняття рішення про попереднє схвалення значного правочину між ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» та ТОВ «Полтавський алмазний інструмент» (м. Бєлгород, РФ).
 9.                   Прийняття рішення про поділ єдиного майнового комплексу на окремі самостійні об’єкти (окремі
             одиниці),  з метою присвоєння окремих адрес.
10.               Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11.               Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12.               Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13.               Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14.               Обрання особи уповноваженої Товариством підписувати договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
15.       Про внесення змін до Положення про Наглядову раду товариства.
 
По питанню №1 порядку денного «Обрання лічильної комісії загальних зборів».
 Слухали : інформацію Голови зборів Басана І.Л., про пропозицію Наглядової ради обрати для організації роботи  зборів лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії - Черновол Наталія Миколаївна, члени лічильної комісії: Ануфрієнко Ірина Миколаївна, Безпалько Аліна Олександрівна, Крещенко Леонід Федотович, Пугасей Роман Вікторович, Роман Тетяна Григорівна, Суріна Наталія Миколаївна, Стоножко Сергій Володимирович, Фролов Сергій Анатолійович, Шейко Ігор Олександрович.
Голосування проводилося бюлетенем № 1.
Голосували:
«За» - 21   акціонер, які в сукупності володіють 7 977 299 голосами, що становить  99,0691% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
«Проти» - немає.
«Утрималися» - немає.
Недійсних бюлетенів - 1, в якому 74 962 голоси,що становить 0,9309% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Не проголосували - немає.
Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися.
 Вирішили:
Обрати лічильну комісію в наступному складі:
Голова лічильної комісії
                        Черновол Наталія Миколаївна
Члени лічильної комісії              
Ануфрієнко Ірина Миколаївна
Безпалько Аліна Олександрівна
Крещенко Леонід Федотович 
Пугасей Роман Вікторович
Роман Тетяна Григорівна                    
Стоножко Сергій Володимирович
Суріна Наталія Миколаївна
Фролов Сергій Анатолійович             
Шейко Ігор Олександрович               
 
По питанню №2 порядку денного «Затвердження регламенту і порядку проведення загальних зборів».
 Слухали : інформацію Голови зборів   Басана І.Л., про пропозицію Наглядової ради затвердити регламент зборів і порядок ведення зборів:  виступи, пропозиції, довідки до 10 хвилин по кожномупитанню, кожен індивідуальний виступ, пропозиція, довідка не більше 5 хвилин. Перерву провести по мірі необхідності. Обрати редакційну комісію у наступному складі: Ставенко Світлана Вікторівна, Пирлик Юлія Михайлівна. За проханням акціонерів, які не володіють українською мовою, проводити збори російською мовою.
 Голосування проводилося бюлетенем № 2.
Голосували:
«За» - 20   акціонерів, які в сукупності володіють 7 977 151 голосом, що становить  99,0672 % голосів акціонерів, які зареєструвалися.
«Проти» - 1 акціонер, який в сукупності володіє 148 голосами, що становить  0,0018 % голосів акціонерів, які зареєструвалися.
«Утрималися» - немає.
Недійсних бюлетенів - 1, в якому 74 962 голоси,що становить 0,9309% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Не проголосували - немає.
Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися.
 Вирішили:
1. Затвердити наступний регламент зборів: виступи, пропозиції, довідки до 10 хвилин по кожному питанню. Кожен індивідуальний виступ, пропозиція, довідка не більше 5 хвилин. Перерву провести по мірі необхідності.
2.Затвердити наступний порядок проведення зборів:
    Обрати редакційну комісію у наступному складі: Ставенко Світлана Вікторівна, Пирлик Юлія Михайлівна.
     За проханням акціонерів, які не володіють українською мовою, проводити збори російською мовою.
 
По питанню №3 порядку денного «Звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності на 2012 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік».
Слухали :Звіт директора Товариства Басана Ігоря Леонідовича  про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності на 2012 рік.
Звіт на 5-ти аркушах додається. Додаток №3.
Голосування проводилося бюлетенем № 3.
Голосували:
«За» - 21   акціонер, які в сукупності володіють 7 977 299 голосом, що становить  99,0691 % голосів акціонерів, які зареєструвалися.
«Проти» - немає.
«Утрималися» - немає.
Недійсних бюлетенів - 1, в якому 74 962 голоси,що становить 0,9309% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Не проголосували - немає.
Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися.
 Вирішили:
Затвердити Звіт Директора ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» про  
фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік та основні напрямки
діяльності Товариства на 2012 рік.
 
По питанню №4 порядку денного «Звіт Наглядової ради за 2011 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2011 рік».
Слухали : члена Наглядової ради Міхаля Віталія Кімовича зі звітом Наглядової ради
за 2011 рік.
Звіт на 1 аркуші додається. Додаток №4
 Голосування проводилося бюлетенем № 4.
Голосували:
«За» - 22   акціонери, які в сукупності володіють 8 052 261 голосом, що становить  100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися.
«Проти» - немає.
«Утрималися» - немає.
Недійсних бюлетенів - немає.
Не проголосували - немає.
Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Вирішили:
Затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік.
 
По питанню №5 порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.»
Слухали : члена Ревізійної комісії Павленко Валентину Василівну зі звітом і висновками Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
Звіт на 3-х аркушах додається .Додаток №5.
Голосування проводилося бюлетенем № 5.
Голосували:
«За» - 22   акціонери, які в сукупності володіють 8 052 261 голосом, що становить  100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися.
«Проти» - немає.
«Утрималися» - немає.
Недійсних бюлетенів - немає.
Не проголосували - немає.
Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися.
 Вирішили:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської     
діяльності Товариства за 2011 рік.
 
По питанню №6 порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік».
Слухали : звіт головного бухгалтера Товариства Ступи Наталії Іванівни.
Інформація на 6-х аркушах додається. Додаток №6.
Фінансова звітність на 18-ти аркушах додається. Додаток №7.
Голосування проводилося бюлетенем № 6.
Голосували:
«За» - 21   акціонер, які в сукупності володіють 8 052 113 голосами, що становить  99,9982 % голосів акціонерів, які зареєструвалися.
«Проти» - 1 акціонер, який в сукупності володіє 148 голосами, що становить  0,0018 % голосів акціонерів, які зареєструвалися.
«Утрималися» - немає.
Недійсних бюлетенів - немає.
Не проголосували - немає.
Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Вирішили:
Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2011 рік.
 
По питанню №7 порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про виплату дивідендів і затвердження розміру річних дивідендів».
Слухали : Інформацію Голови зборів Басан І.Л.
           За результатами роботи за 2011 рік ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ НСТРУМЕНТ» чистий (неконсолідований) прибуток склав 2 835 тис.грн. У листопаді 2010 року відповідно до вимог ст.155 Цивільного кодексу України Товариством зменшено статутний капітал на суму 1 424 557,50 грн. Зменшення статутного капіталу здійснено шляхом зменшення номінальної вартості акцій Товариства з 3 грн.14 коп. до 2 грн. 97 коп. Законом про господарські товариства зазначено, що Товариство має відшкодовувати акціонерам збитки пов'язані зі зміною статутного капіталу. З практики  податкової інспекції, це означало, що якщо Товариство не виплатить ту суму, на яку воно зменшило статутний капітал, тоді ця сума є оподатковуваним доходом для Товариства або при закінченні строку давності (3 роки з моменту зменшення статутного капіталу) або при отриманні відмови акціонера від відшкодування так званого збитку.
            По-цьому, Наглядова рада товариства пропонує загальним зборам акціонерів прийняти рішення про відшкодування власникам акцій збитків пов'язаних із зміною статутного капіталу (повернення інвестицій) у розмірі 1 424 557,50 грн., що складе 0,17 грн. та затвердити суму спрямовану на відшкодування збитків (повернення інвестицій) у розмірі 1 424 557,50 грн., що становить 0,17 грн. на одну акцію.
            Через використання прибутку для відшкодування збитків, пов'язаних зі зміною статутного капіталу, Наглядова рада пропонує не виплачувати дивіденди за результатами 2011-го року.
Голосування проводилося бюлетенем № 7.
Голосували:
«За» - 18   акціонерів, які в сукупності володіють 8 050 996 голосами, що становить  99,9843 % голосів акціонерів, які зареєструвалися.
«Проти» - 2 акціонери, які в сукупності володіють 160 голосами, що становить  0,0020 % голосів акціонерів, які зареєструвалися.
«Утрималися» - 2 акціонери, які в сукупності володіють 1 105 голосами, що становить  0,0137 % голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Недійсних бюлетенів - немає.
Не проголосували - немає.
Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися.
 Вирішили:
         1. Відшкодувати власникам акцій Товариства збитки пов'язані зі зміною статутного  капіталу 29.11.2010 року (повернути частково інвестиції) і затвердити:
- Суму збитків у розмірі 1 424 557,50 грн., що складає збиток на одну акцію в розмірі         0,17 грн.
- Форму відшкодування збитків (повернення інвестиції) - грошові кошти.
- Дата початку відшкодування збитків (повернення інвестиції) - 15.05.2012 року.
- Термін відшкодування збитків (повернення інвестиції) - з 15.05.2012 по 28.09.2012 року.
- Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання відшкодування збитків   (повернення інвестиції) - 28.03. 2012 року.
- Порядок відшкодування збитків:
1. Акціонерам - фізичним особам відшкодування збитків (повернення інвестиції)  здійснюється за місцем знаходження Товариства, поштовими переказами або безготівковимперерахуванням на поточний рахунок у банку. При перерахуванні     поштовим переказом - витрати по поштових переказах за рахунок отримувача, а при  безготівковому перерахуванні комісія банку отримувача за рахунок отримувача.
2. Акціонерам - юридичним особам резидентам відшкодування збитків (повернення інвестиції) здійснюється безготівковим перерахуванням на поточний рахунок у банку.
3. Акціонерам - юридичним особам нерезидентам відшкодування збитків (повернення інвестиції) здійснюється безготівковим перерахуванням на поточний рахунок у банку за курсом НБУ встановленим на дату перерахування.
         2. Директору ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» здійснити повідомлення осіб, які мають право на отримання відшкодування збитків, про дату, розмір, порядок і строк відшкодування, шляхом письмових повідомлень з одночасним розміщенням зазначеної інформації на веб-сайті Товариства у мережі Інтернет.
       3. Доручити директору ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» здійснити всі необхідні дії для відшкодування власникам акцій збитків пов'язаних із зміною статутного капіталу (повернення інвестиції) в тому числі, але не обмежуючись, укласти необхідні договори.
       4. Дивіденди за підсумками роботи Товариства в 2011 році не виплачувати.
 
По питанню №8 порядку денного «Прийняття рішення про попереднє схвалення значного правочину між ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» та ТОВ «Полтавський алмазний інструмент» (м. Бєлгород, РФ)».
Слухали : Інформацію Голови зборів Басан І.Л. 
                 Ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачає, що якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину чи ряду правочинів з іншою юридичною особою, перевищує 25 відсотків вартості чистих активів за даними останньої річної звітності, то ці правочини є значними і рішення про їх вчинення приймається загальними зборами за поданням наглядової ради. Є думка, що із правочинів, які вчиняє ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» під поняття «значний правочин» підпадають всі договори поставки продукції з ТОВ « Полтавський алмазний інструмент» м. Бєлгород РФ не дивлячись на те, що воно є нашим стопроцентним дочірнім підприємством і вся його реалізація відображається у фінансовій звітності ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», яка затверджується загальними зборами. Нагадуємо, що бєлгородське підприємство було створене з метою швидкого обслуговування російських клієнтів (66% реалізації). 25% вартості чистих активів за даними останньої річної фінансової звітності складає 8 358 тис.грн. У минулому році вартість зазначених поставок була 23 336 885,96 гривень, тобто 2 924 589,6 доларів США. Наглядова рада подає на схвалення загальними зборами значний правочин між ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» і ТОВ «Полтавський алмазний інструмент» м.Бєлгород РФ. на суму, яка не перевищує 5 млн. доларів США (за офіційним курсом НБУ на день кожної поставки)терміном не більше одного року (до проведення чергових зборів акціонерів).
Голосування проводилося бюлетенем № 8.
Голосували:
«За» - 19 акціонерів, які в сукупності володіють 7 646 020 голосами, що становить  91,2440 % голосів акціонерів від загальної їх кількості.
«Проти» - 2 акціонери, які в сукупності володіють 236 046 голосами, що становить  2,8169 % голосів акціонерів від загальної їх кількості.
«Утрималися» - немає.
Недійсних бюлетенів - 1, в якому 170 195 голосів,що становить 2,0310% голосів акціонерів
акціонерів від загальної їх кількості.
Не проголосували - немає.
Рішення прийняте більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
Вирішили:
Схвалити значний правочин (ряд правочинів) між ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» та ТОВ «Полтавський алмазний інструмент» (м. Бєлгород, РФ) по поставці продукції на сукупну суму, яка не перевищує 5 млн. доларів США (за офіційним курсом НБУ на день кожної поставки) терміном не більше одного року (до проведення чергових зборів акціонерів).
 
По питанню №9 порядку денного «Прийняття рішення про поділ єдиного майнового комплексу на окремі самостійні об’єкти (окремі одиниці), з метою присвоєння окремих адрес».
Слухали : Інформацію Голови зборівБасана І.Л.  
            Згідно Порядку надання та зміни адрес об'єктам нерухомості в місті Полтава, затвердженого рішенням п’ятнадцятої сесії Полтавської міської ради п'ятого скликання від 25.02.10 р. ПАТ звернулося з питанням про присвоєння адрес об'єктам нерухомості, які розташовані за адресою м. Полтава вул. Красіна 71-Б і належить на праві власності ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ». Мета отримання нових адрес для корпуса волок і медпункту - уникнення при майбутньому продажу виникнення права спільної часткової власності на нерухоме майно товариства з покупцями об'єктів нерухомості доки не переоформиться нова  адреса для нового власника.
            У відповідь Управління з питань містобудування та архітектури направило лист, в якому вказало, що для підготовки проекту рішення «Про надання нової адреси нежитлового будинку по вул. Красіна 71-Б » до поданого пакету документів потрібно додати рішення вищого органу управління ПАТ« ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ » про поділ майна на окремі самостійні об'єкти (окремі одиниці) з подальшим присвоєнням адрес.
           У зв'язку з цим, до порядку денного загальних зборів акціонерів для прийняття відповідного рішення включено питання про розподіл єдиного майнового комплексу на окремі самостійні об'єкти (окремі одиниці), з метою присвоєння окремих адрес.
Голосування проводилося бюлетенем № 9.
Голосували:
«За» - 17 акціонерів, які в сукупності володіють 7 644 915 голосами, що становить  94,9412 % голосів акціонерів, які зареєструвалися.
«Проти» - 2 акціонери, які в сукупності володіють 236 046 голосами, що становить  2,9314 % голосів акціонерів, які зареєструвалися.
«Утрималися» - 2 акціонери, які в сукупності володіють 1 105 голосами, що становить  0,0137 % голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Недійсних бюлетенів – 1, в якому 170 195 голосів, що становить 2,1136 % голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Не проголосували - немає.
Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Вирішили:
1. Провести поділ єдиного майнового комплексу, що належить на праві приватної власностіПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» , розташованого за адресою
м.Полтава, вул.Красіна, 71-Б, шляхом виділу з нього будівлі Цех волок, позначеної на
технічному паспорті літерами Г-4-6 та розташованої на земельній ділянці площею   0,4522 га,
кадастровий номер 5310137000:18:007:0152 та будівлі Адміністративно-лабораторний
корпус, позначеної на технічному паспорті літерами С-2 та розташованої на земельній ділянці площею   0,0899 га, кадастровий номер 5310137000:18:007:0151.
2. Доручити директору ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» БасануІ.Л. вчинити всі необхідні дії, в тому числі , але не обмежуючись, щодо:
- оформлення поділу єдиного майнового комплексу на окремі самостійні об’єкти (окремі
одиниці) ;
- присвоєння окремих адрес нововиділеним об’єктам нерухомості;
- реєстрації нововиділених об’єктів нерухомості згідно вимог чинного законодавства.

По питанню №10 порядку денного «Припинення повноважень членів Наглядової ради  Товариства».

 Слухали : Інформацію Голови зборівБасана І.Л.
                Згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Полтавський алмазний інструмент», наглядова рада обирається на чергових загальних зборах акціонерів у кількості 5 членів, щорічно. Наглядова рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу наглядової ради. На чергових загальних зборах акціонерів 30 березня 2011 року було обрано Наглядову ради у складі: Компанія Rendorz Holdings Limited,   Діброва Олександр Олександрович, Міхаль Віталій Кімович, Тейлор Ітан Кім, Токоліш Джон.
                 Загальним зборам необхідно прийняти рішення про припинення повноважень Наглядової ради.
 Голосування проводилося бюлетенем № 10.
Голосували:
«За» - 20 акціонерів, які в сукупності володіють 7 881 250 голосами, що становить  97,8762% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
«Проти» - немає.
«Утрималися» - немає.
Недійсних бюлетенів – 1, в якому 170 195 голосів, що становить 2,1136 % голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Не проголосували – 1 акціонер, який в сукупності володіє 816 голосами, що становить  0,0101% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися.
Вирішили:
Припинити повноваження членів Наглядової ради, обраних на загальних зборах акціонерів 30 березня 2011 року.
 

 


НОВОСТИ

Metalex 2018, Бангкок, Таиланд
ВыставкаАлмазный инструмент для строительства и камнеобработки


Tech Industry 2018, г. Рига, Латвия
Выставка

Каталог продукции
Дизайн: Студия "ДиСк", 2006 © 2006 ЧАО "ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ", Украина, г. Полтава, ул. Циолковского 34