О предприятии | Каталог продукции | Каталог продукции PDF | Контакты | Карта сайта | Интернет-магазин  

Главное меню

Поиск по сайту
Протоколы общего собрания

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ”
 
П Р О Т О К О Л   №7
Загальних зборів акціонерів
ПАТ “ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ”
 
30 березня 2011 року                                                                                       м. Полтава
 
Дата проведення : 30 березня 2011 року                                                                                      
Місце проведення : м. Полтава, вул. Красіна, 71-Б, актовий зал
ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ»
Час проведення: 1100.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
25 березня 2011 року                                                                                      
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:    884.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які включені в перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:   8 379 750.
Загальна кількість акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 25.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:  7 743 645.
Кворум загальних зборів: 92,4090 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.
Відповідно до діючого законодавства, кворум для проведення зборів досягнутий, загальні збори є правомочними.
Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах на 2-ох аркушах додається. Додаток № 1.
Інформація реєстраційної комісії на 1-му аркуші додається. Додаток № 2.
Голова Загальних зборів акціонерів – Басан Ігор Леонідович.
Секретар Загальних зборів акціонерів – Дорошенко Валентин Володимирович.
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ
 
1.                  Обрання лічильної комісії.
2.                  Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.
3.                  Звіт Директора ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік та основні напрямки діяльності на 2011 рік. Затвердження звіту Директора ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік.
4.                  Звіт Наглядової ради за 2010 рік. Затвердження звіту Наглядової ради за 2010 рік.
5.                  Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
6.                  Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
7.                  Розподіл прибутку і збитків Товариства, прийняття рішення щодо виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2010 рік.
8.                  Прийняття рішення про попереднє схвалення значного правочину між ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» та ТОВ «Полтавський алмазний інструмент» (м. Бєлгород, РФ).
9.                  Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.
10.              Припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11.              Обрання особи уповноваженої Товариством підписувати договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
 
 
По питанню №1 порядку денного «Обрання  лічильної комісії».
 
Слухали : інформацію Голови зборів Басана І.Л., про пропозицію Наглядової ради обрати для організації роботи зборів лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії - Черновол Наталія Миколаївна, члени лічильної комісії: Ануфрієнко Ірина Миколаївна, Безпалько Аліна Олександрівна, Крещенко Леонід Федотович, Пугасей Роман Вікторович, Роман Тетяна Григорівна, Суріна Наталія Миколаївна, Стоножко Сергій Володимирович, Фролов Сергій Анатолійович, Шейко Ігор Олександрович.
 
Голосування проводилося бюлетенем № 1.
Голосували:
« За» - 23 акціонери, які в сукупності володіють 7 640 524 голосами, що становить 98,6683% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
«Проти»- немає.
«Утримався» - немає.
 
Вирішили:
Обрати лічильну комісію в наступному складі:
Голова лічильної комісії
                        Черновол Наталія Миколаївна
Члени лічильної комісії         
Ануфрієнко Ірина Миколаївна
Безпалько Аліна Олександрівна
Крещенко Леонід Федотович 
Пугасей Роман Вікторович
Роман Тетяна Григорівна                    
Стоножко Сергій Володимирович
Суріна Наталія Миколаївна
Фролов Сергій Анатолійович             
Шейко Ігор Олександрович               
 
Протокол про підсумки голосування на 7-ми аркушах додається. Додаток № 3.
 
По питанню №2 порядку денного «Затвердження регламенту і порядку проведення загальних зборів».
 
Слухали : інформацію Голови зборів   Басана І.Л., про пропозицію Наглядової ради затвердити регламент зборів і порядок ведення зборів. А також обрати редакційну комісію - Ставенко Світлана Вікторівна, Пирлик Юлія Михайлівна.
 
Голосування проводилося бюлетенем № 2.
Голосували:
« За» - 21 акціонер, який в сукупності володіє 7 639 419 голосами, що становить 98,6540% голосів акціонерів, які зареєструвалися .
«Проти»- 1 акціонер, який в сукупності володіє 816 голосами, що становить 0,0105% голосів акціонерів, які зареєструвалися .
«Утримався» - 1 акціонер, який в сукупності володіє 289 голосами, що становить 0,0037% голосів акціонерів, які зареєструвалися .
 
Вирішили:
1.Затвердити наступний регламент зборів: виступи, пропозиції, довідки до 10                       хвилин по кожному питанню. Кожен індивідуальний виступ, пропозиція, довідка не              більше 5 хвилин. Перерву провести по мірі необхідності.
2.Затвердити наступний порядок проведення зборів:
      Обрати редакційну комісію у наступному складі: Ставенко Світлана Вікторівна, Пирлик Юлія Михайлівна.
      За проханням акціонерів, які не володіють українською мовою, проводити збори російською мовою.
 
Протокол про підсумки голосування на 7 - ми аркушах додається. Додаток № 3.
 
По питанню №3 порядку денного «Звіт Директора ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік та основні напрямки діяльності на 2011 рік. Затвердження звіту Директора ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік».
 
Слухали : Звіт директора Товариства Басана Ігоря Леонідовича  про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік та основні напрямки діяльності на 2011 рік.
 
Звіт на 4-х аркушах додається. Додаток №4.
 
Голосування проводилося бюлетенем № 3.
Голосували:
« За» - 24 акціонери, які в сукупності володіють 7  743 373 голосами, що становить 99,9965% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
«Проти»- немає.
«Утримався» - немає
 
Вирішили:
Затвердити Звіт Директора ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» про      
фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік та основні напрямки
діяльності Товариства на 2011 рік.
 
Протокол про підсумки голосування на 7-ми аркушах додається. Додаток № 3.
 
По питанню №4 порядку денного «Звіт Наглядової ради за 2010 рік. Затвердження звіту Наглядової ради за 2010 рік»
 
Слухали : члена Наглядової ради Міхаля Віталія Кімовича зі звітом Наглядової ради
за 2010 рік.
Звіт на 1 аркуші додається .Додаток №5
 
Голосування проводилося бюлетенем № 4.
Голосували:
« За» - 24 акціонери, які в сукупності володіють 7  743 373 голосами, що становить 99,9965% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
«Проти»- немає.
«Утримався» - немає
 
Вирішили:
Затвердити звіт Наглядової ради за 2010 рік        
 
Протокол про підсумки голосування на 7-ми аркушах додається. Додаток № 3.
 
 
По питанню №5 порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.»
 
Слухали : члена Ревізійної комісії Павленко Валентину Василівну зі звітом і висновками Ревізійної комісії за 2010 рік.
Звіт на 3-х аркушах додається .Додаток №6
 
Голосування проводилося бюлетенем № 5.
Голосували:
« За» - 24 акціонери, які в сукупності володіють 7  743 373 голосами, що становить 99,9965% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
«Проти»- немає.
«Утримався» - немає
 
Вирішили:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської      
діяльності Товариства за 2010 рік.
 
Протокол про підсумки голосування на 7-ми аркушах додається. Додаток № 3.
 
По питанню №6 порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік ».
 
Слухали : звіт головного бухгалтера Ступи Наталії Іванівни.
Інформація на 6-х аркушах додається. Додаток № 7.
Фінансова звітність на 18-ти аркушах додається. Додаток №8.
 
Голосування проводилося бюлетенем № 6.
Голосували:
« За» - 24 акціонери, які в сукупності володіють 7  743 373 голосами, що становить 99,9965% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
«Проти»- немає.
«Утримався» - немає
 
Вирішили:
Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2010 рік.
 
Протокол про підсумки голосування на 7-ми аркушах додається. Додаток № 3.
 
По питанню №7 порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства, прийняття рішення щодо виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2010 рік».
 
Слухали : Інформацію Голови зборів Басан І.Л.
                   В 2010 році у результаті фінансово-господарської діяльності товариства отриманий чистий прибуток в розмірі 1 565 тисяч гривень. Але, крім того, у Товариства існує заборгованість з кредиту, отриманому від акціонера Компанії Rendorz Holdings Limited   в розмірі 5 055 679,50 грн. в 2008 році і необхідні вільні обігові кошти для погашення цієї заборгованості. Тому, Наглядова рада пропонує Загальним зборам акціонерів прийняти рішення розподілити прибуток на максимально можливе погашення заборгованості з кредиту, фінансування    поточних капітальних вкладень та поповнення обігових коштів, дивіденди за  результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік
не нараховувати і не виплачувати .
 
Голосування проводилося бюлетенем № 7.
Голосували:
« За» - 16 акціонерів, які в сукупності володіють 7  740 044 голосами, що становить 99,9535 % голосів акціонерів, які зареєструвалися.
«Проти»- 7 акціонерів, які в сукупності володіють 2 513 голосами, що становить 0,0325 % голосів акціонерів, які зареєструвалися.
«Утримався» - 1 акціонер, який в сукупності володіють 816 голосами, що становить 0,0105 % голосів акціонерів, які зареєструвалися.
 
Вирішили:
Розподілити прибуток на максимально можливе погашення заборгованості з кредиту,       
фінансування    поточних капітальних вкладень та поповнення обігових коштів. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік не нараховувати і не виплачувати .
 
Протокол про підсумки голосування на 7-ми аркушах додається. Додаток № 3.
 
По питанню №8 порядку денного «Прийняття рішення про попереднє схвалення значного правочину між ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» та ТОВ «Полтавський алмазний інструмент» (м. Бєлгород, РФ)».
 
Слухали : Інформацію Голови зборів Басан І.Л. 
                 Ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачає, що якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину чи ряду правочинів з іншою юридичною особою, перевищує 25 відсотків вартості чистих активів за даними останньої річної звітності, то ці правочини є значними і рішення про їх вчинення приймається загальними зборами  за поданням наглядової ради. Із правочинів, які вчиняє ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» під поняття «значний правочин» підпадають всі договори поставки продукції з нашим стопроцентним дочірнім підприємством ТОВ « Полтавський алмазний інструмент» м. Бєлгород РФ. Орієнтовна річна вартість вказаних поставок 4 млн. доларів США. Наглядова рада подає на схвалення загальними зборами значний правочин між ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» і ТОВ «Полтавський алмазний інструмент» м.Бєлгород РФ.
 
Голосування проводилося бюлетенем № 8.
Голосували:
« За» - 24 акціонери, які в сукупності володіють 7  743 373 голосами, що становить 92,4058 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.
«Проти»- немає.
«Утримався» - немає.
 
Вирішили:
Схвалити значний правочин (ряд правочинів) між ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» та ТОВ «Полтавський алмазний інструмент» ( м. Бєлгород, РФ) по поставці продукції на сукупну суму, яка не перевищує 4 млн. доларів США ( за офіційним курсом НБУ на день кожної поставки) терміном не більше одного року (до проведення чергових зборів акціонерів).
 
Протокол про підсумки голосування на 7-ми аркушах додається. Додаток № 3.
 
По питанню №9 порядку денного «Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства».
 
Слухали : Інформацію Голови зборів Товариства Басана І.Л.  .
                   Згідно Статуту Товариства Наглядова рада обирається на чергових загальних зборах акціонерів в кількості 5 членів, щорічно. На загальних зборах акціонерів, які відбулися 14 квітня 2010 року, обрано повний склад Наглядової ради Товариства. Загальним зборам необхідно прийняти рішення про припинення повноважень Наглядової ради.
 
Голосування проводилося бюлетенем № 9.
Голосували:
« За» - 24 акціонери, які в сукупності володіють 7  743 373 голосами, що становить 99,9965% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
«Проти»- немає.
«Утримався» - немає
 
Вирішили:
Припинити повноваження членів Наглядової ради обраних на загальних зборах акціонерів 14 квітня 2010 року.
 
Протокол про підсумки голосування на 7-ми аркушах додається. Додаток № 3.
 
 Слухали : Інформацію Голови зборів Товариства Басана І.Л. .
Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Полтавський алмазний інструмент», у встановлений термін від акціонерів надійшли пропозиції та заяви про включення у перелік кандидатур для голосування по виборах у члени Наглядової ради наступних кандидатур:
1.Компанію Rendorz Holdings Limited
2.Діброву Олександра Олександровича - трейдер Корпорації “NCH Advisors, Inc.”
3.Міхаля Віталія Кімовича – ЗАТ «ОрсвітГруп»
4.Тейлора Ітан Кім - керівник трейдингового відділу Корпорації “NCH Advisors,
Inc.”
5.Токоліша Джона - інвестиційний радник Корпорації “NCH Advisors, Inc.”

Інші пропозиції не надходили.

Голосування проводилося бюлетенем для кумулятивного голосування №10.
В результаті голосування голоси розподілились між кандидатами наступним чином:

1. Токоліш Джон 7 824 576 голосів
2. Міхаль Віталій Кімович 7 541 195 голосів
3. Компанія Rendorz Holdings Limited 7 529 961 голосів
4. Діброва Олександр Олександрович 7 479 899 голосів
5. Тейлор Ітан Кім 7 479 159 голосів
"Проти всіх кандидатів" - 1 акціонер, якому належить 1445 голосів для кумулятивного
голосування.
"Утримались відносно всіх кандидатів" - немає.

Вирішили:
Обрати до складу Наглядової ради Товариства:
1.Компанію Rendorz Holdings Limited
зареєстрована у Республіці Кіпр з 24.08.2005 року,
ідентифікаційний податковий код 12164623 F
2.Діброву Олександра Олександровича
1973 року народження, паспорт серія МЕ № 352934 виданий 20.11.2005,ТУМ
Солом’янського РУ ГУМВС України в м. Києві. Закiнчив Київський політехнічний
інститут, кваліфікація – інженер-механік приладів точної механіки. Працював
спеціалістом з цінних паперів в ІК « Олинвест». На даний час працює в Корпорації “NCH Advisors, Inc.” на посаді трейдер.
3.Міхаля Віталія Кімовича
1954 року народження, паспорт серія МК № 987718, виданий 08.10.1998,
Орджонікідзевським РВ ХПУ УМВС України в Харківській області. Закінчив
ВВМУРЕ ім. Попова,за спеціальністю радіотехнічні засоби, кваліфікація-військовий
інженер з експлуатації засобів радіозв’язку. Працював директором ЗАО «Орими
Свит». На даний час працює в ЗАТ «Орсвіт Груп» на посаді президента.
4.Тейлора Ітан Кім
1972 року народження, паспорт №434748360 виданий 03.10.2007, Державним
департаментом Сполучених Штатів Америки. Закiнчив Університет Willamette в м.
Салем, штат Орегон, спеціальність Економіка і російська мова. А також SFA
(дипломований фінансовий аналітик).Був асистентом компанії Price Waterhouse. На
даний час працює в Корпорації “NCH Advisors, Inc.” на посаді керівник трейдингового
відділу.
5.Токоліша Джона
1957 року народження, паспорт серії Р №710092567 виданий 13.08.2002,
Національним паспортним центром Сполучених Штатів Америки. Закінчив Нью-
Йоркський університет , спеціальність –магістр ділового адміністрування. Працював
менеджером в компанії Бейн енд Компани. На даний час працює в Корпорації “NCH
Advisors, Inc.” на посаді інвестиційного радника.

Протокол про підсумки голосування на 7-ми аркушах додається. Додаток № 3.

 По питанню №10 порядку денного «Припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

Слухали : Інформацію Голови зборів Товариства Басана І.Л. .
Згідно Статуту Товариства Ревізійна комісія обирається на чергових загальних зборах акціонерів в кількості 3 осіб, щорічно. На загальних зборах акціонерів, які відбулися 14 квітня 2010 року, обрано повний склад Ревізійної комісії Товариства. Загальним зборам необхідно прийняти рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії.

Голосування проводилося бюлетенем № 11.
Голосували:
« За» - 24 акціонери, які в сукупності володіють 7 743 373 голосами, що становить 99,9965% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
«Проти»- немає.
«Утримався» - немає

Вирішили:
Припинити повноваження членів Ревізійної комісії обраних на загальних зборах акціонерів 14 квітня 2010 року.

Протокол про підсумки голосування на 7-ми аркушах додається. Додаток № 3.

Слухали : Інформацію Голови зборів Товариства Басана І.Л. .
Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Полтавський алмазний інструмент», у встановлений термін від акціонерів надійшли пропозиції та заяви про включення у перелік кандидатур для голосування по виборах у члени Ревізійної комісії наступних кандидатур:
1.Бєлякова Юлія Геннадіївна - фінансовий директор Корпорації “NCH Advisors, Inc.”
2.Морозова Наталія Миколаївна - фахівець з цінних паперів Корпорації “NCH Advisors, Inc.”
3.Павленко Валентина Василівна - інженер з організації та
нормування праці відділу кадрів ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ».

Інші пропозицій не надходили.

Голосування проводилося бюлетенем для кумулятивного голосування №12.
В результаті голосування голоси розподілились між кандидатами наступним чином:

  1. Павленко Валентина Василівна       8 351 056 голосів
  2. Бєлякова Юлія Геннадіївна                7 441 486 голосів
  3. Морозова Наталія Миколаївна           7 434 976 голосів
"Проти всіх кандидатів" - 1 акціонер, якому належить 1445 голосів для кумулятивного
голосування.
"Утримались відносно всіх кандидатів" - немає.

Вирішили:
Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства:
1.Бєлякову Юлію Геннадіївну
1966 року народження, паспорт серія СН № 212103 виданий 17.05.1996, Радянським РУ
ГУМВС України в м. Києві. Закінчила Київський технологічний інститут харчової
промисловості, спеціальність економіка і організація промисловості продовольчих товарів ,
кваліфікація – інженер-економіст.Працювала головним бухгалтером на АТЗТ
" GROVEWAY LIMITED KIEV". На даний час працює в Корпорації “NCH Advisors, Inc.” на посаді фінансовий Директор.
2.Морозову Наталію Миколаївну
1966 року народження, паспорт серія СО № 914554 виданий 02.07.2002, Шевченківським РУ
ГУМВС України в м. Києві. Закінчила Київський політехнічний інститут, спеціальність –
автоматизовані системи управління. Працювала інженером-системотехніком у Київському
виробничому об’єднанні ім. Артема. На даний час працює в Корпорації “NCH Advisors,
Inc.” на посаді фахівець з цінних паперів.
3.Павленко Валентину Василівну
1957 року народження, паспорт серія КН № 734925, виданий 27.10.1998, Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області. Закінчила Сумський філіал Харківського політехнічного інституту, спеціальність технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти, кваліфікація інженер-механік. Працювала інженером з організації та нормування праці ВАТ «Полтавський алмазний завод». На даний час працює в ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» на посаді інженера з організації та
нормування праці відділу кадрів.

Протокол про підсумки голосування на 7-ми аркушах додається. Додаток № 3.

По питанню №11 порядку денного «Обрання особи уповноваженої Товариством підписувати договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії».

Слухали : Інформацію Голови зборів Товариства Басана І.Л. .
Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів відноситься обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради і членами Ревізійної комісії. Тому, необхідно обрати особу, уповноважену Товариством на підписання договорів з членами Наглядової ради і членами Ревізійної комісії. Наглядова рада пропонує кандидатуру директора Товариства Басана Ігоря Леонідовича.


Голосування проводилося бюлетенем № 13.
Голосували:
« За» - 24 акціонери, які в сукупності володіють 7 743 373 голосами, що становить 99,9965% голосів акціонерів, які зареєструвалися.
«Проти»- немає.
«Утримався» - немає

Вирішили:
Уповноважити директора Товариства Басана Ігоря Леонідовича підписати від імені
ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» договори з членами Наглядової
ради і членами Ревізійної комісії.

Протокол про підсумки голосування на 7-ми аркушах додається. Додаток № 3.

Порядок денний вичерпано.
Збори оголошено закритими.
 
Голова Загальних
зборів акціонерів                                                                               І.Л.Басан
 
Секретар Загальних
зборів акціонерів                                                                               В.В. Дорошенко
 

 
 
  

НОВОСТИ

Metalex 2018, Бангкок, Таиланд
ВыставкаАлмазный инструмент для строительства и камнеобработки


Tech Industry 2018, г. Рига, Латвия
Выставка

Каталог продукции
Дизайн: Студия "ДиСк", 2006 © 2006 ЧАО "ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ", Украина, г. Полтава, ул. Циолковского 34